» Меню сайту

» Статистика

Витяг із Правил внутрішнього трудового розпорядку

                                                                                     


ЗАКЛАД  ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ №6 «СОНЕЧКО»
ЗАГАЛЬНОГО РОЗВИТКУ УЖГОРОДСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

                                                                               «ЗАТВЕРДЖЕНО»

Протокол загальних зборів 12.01.2021 №1
 трудового колективу ЗДО№6 «Сонечко»

ПРАВИЛА
внутрішнього трудового розпорядку 
для працівників закладу дошкільної освіти №6 «Сонечко»
 загального розвитку Ужгородської міської ради
Закарпатської області
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.Відповідно до Конституції України громадяни України мають право на працю, тобто на одержання гарантованої роботи з оплатою праці відповідно до її кількості та якості і не нижче встановленого державою мінімального розміру, включаючи право на вибір професії, роду занять і роботи відповідно до покликання, здібностей, професійної підготовки, освіти з урахуванням суспільних потреб.
     В закладі дошкільної освіти  трудова дисципліна ґрунтується на свідомому і сумлінному виконанні працівниками своїх трудових обов’язків і з необхідною умовою організації ефективної праці освітнього процесу.
     Трудова дисципліна забезпечується методами переконання та заохочення до сумлінної праці. До порушників дисципліни застосовуються заходи дисциплінарного та громадського впливу.
2. Ці правила поширюються на працівників закладу дошкільної освіти №6 «Сонечко» загального розвитку Ужгородської міської ради ( далі – заклад).
3.Метою цих Правил є визначення обов’язків педагогічних та інших працівників закладу, передбачених нормами, які встановлюють внутрішній розпорядок в навчальних закладах.
4. Усі питання, пов’язані з застосуванням правил внутрішнього розпорядку розв’язує керівник закладу в межах наданих йому повноважень, а у випадках, передбачених діючим законодавством і правилами внутрішнього розпорядку, спільно або за погодженням з профспілковим комітетом.
ІІ. ПОРЯДОК ПРИЙНЯТТЯ І ЗВІЛЬНЕННЯ ПРАЦІВНИКІВ
5. Громадяни України  вільно обирають види діяльності, не заборонені законодавством, а також професію, місце роботи до своїх здібностей.
    Працівники закладів та установ освіти приймаються на роботу за трудовими договорами, контрактами або на конкурентній основі відповідно до чинного законодавства.
6. При прийнятті на роботу керівник зобов’язаний зажадати від особи, що працевлаштовується:
подання трудової книжки, оформленої у встановленому порядку, пред’явлення паспорта, диплома, або іншого документа про освіту чи професійну підготовку. Військовослужбовці, звільнені із Збройних Сил України, Служби безпеки України, Прикордонних військ України, Цивільної оборони України, Управління охорони вищих посадових осіб України, інших військових формувань, створених відповідно до законодавства України, та військовослужбовці, звільнені із Збройних Сил колишнього Союзу РСР і Збройних Сил держав учасниць СНД, пред’являють військовий квиток;

 • особи, які влаштовуються на роботу, що вимагає спеціальних знань, зобов’язані подати відповідні документи про освіту чи професійну підготовку (диплом, атестат, посвідчення), копії яких завіряються керівником закладу освіти і залишаються в особовій справі працівника;
 • особи, які приймаються на роботу в заклад, зобов’язані подати медичний висновок про відсутність протипоказань для роботи в дошкільній установі.
   При укладанні трудового договору забороняється вимагати від осіб, які поступають на роботу, відомості про їх партійну та національну приналежність, походження та документи, подання яких не передбачено законодавством.
7. Посади педагогічних працівників заміщуються відповідно до вимог Закону України про освіту, Положення про порядок наймання та звільнення педагогічних працівників закладів освіти, що є у загальнодержавній власності, затвердженого наказом Міністерства освіти України від 5 серпня 1993 року № 293.
8. Працівники закладів та установ освіти можуть працювати за сумісництвом відповідно до чинного законодавства.
9. Прийняття на роботу оформляється наказом керівника закладу, який оголошується працівнику під розписку.
   На осіб, які попрацювали понад п’ять днів, ведуться трудові книжки.
   На тих, хто працює за сумісництвом, трудові книжки ведуться за основним місцем роботи. На осіб, які працюють на умовах погодинної оплати, трудова книжка ведеться за умови, якщо ця робота є основною.
  Запис у трудову книжку відомостей про роботу за сумісництвом проводиться за бажанням працівника керівником закладу або уповноваженим ним органом за місцем основної роботи.
   Ведення трудових книжок необхідно здійснювати згідно з інструкцією про порядок ведення трудових книжок на підприємствах, в установах і організаціях, затвердженої спільним наказом Міністерством праці, Мін’юсту і Міністерства соціального захисту населення України  від 29 липня 1993 року № 58.
  Трудові книжки працівників зберігаються як документи суворої звітності в закладі освіти.
   Відповідальність за організацію ведення обліку, зберігання і видачу трудових книжок покладається на керівника закладу.
  10. Приймаючи працівника, або переводячи його в установленому порядку на іншу роботу, керівник закладу зобов’язаний:
 • роз’яснити працівникові його права і обов’язки та істотні умови праці, наявність на робочому місці, де він буде працювати, небезпечних і шкідливих виробничих факторів, які ще не усунуто, та можливі наслідки їх впливу на здоров’я, його права на пільги і компенсації за роботу в таких умовах відповідно до чинного законодавства і колективного договору;
 • ознайомити працівника з правилами внутрішнього розпорядку та колективним договором;
 • визначити працівникові робоче місце, забезпечити його необхідним для роботи засобами;
 • проінструктувати працівника з техніки безпеки, виробничої санітарії, гігієни праці та протипожежної охорони.
11. Припинення трудового договору може мати місце лише на підставах, передбачених чинним законодавством, та умовами, передбаченими в контракті.
12.Розірвання трудового договору з ініціативи керівника закладу або уповноваженого ним органу допускається у випадках, передбачених чинним законодавством та умовами контракту.
      Звільнення педагогічних працівників у зв’язку із скороченням обсягу роботи може мати місце тільки в кінці навчального року.
      Звільнення педагогічних працівників за результатами атестації, а також у випадках ліквідації закладу освіти, скорочення кількості або штату працівників здійснюється у відповідності з чинним законодавством.
13. Припинення трудового договору оформляється наказом керівника закладу освіти.
14. Керівник закладу, або уповноважений ним орган зобов’язаний в день звільнення видати працівникові належно оформлену трудову книжку і провести з ним розрахунок у відповідності з чинним законодавством. Записи про причини звільнення у трудовій книжці повинні проводитись у відповідності з формулюванням чинного законодавства із посиланням на відповідний пункт, статтю закону. Днем звільнення вважається останній день роботи.
ІІІ. ОСНОВНІ ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ПРАЦІВНИКІВ
15. Педагогічні працівники мають право на:
 • вільний вибір форм, методів, засобів навчання, виявлення педагогічних ініціатив;
 • індивідуальну педагогічну діяльність;
 • участь у громадському самоврядуванні;
 • користування подовженою оплачуваною відпусткою;
 • підвищення кваліфікації, перепідготовку, вільний вибір змісту, програм, форм навчання, організацій та установ, які здійснюють підвищення кваліфікації і перепідготовку.
16. Працівники закладу освіти зобов’язані:
 • працювати сумлінно, виконувати навчальний режим; вимоги Статуту закладу освіти і Правила внутрішнього розпорядку, дотримуватись дисципліни праці;
 • виконувати вимоги з охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії, протипожежної безпеки, передбачені відповідними правилами та інструкціями;
 • берегти обладнання, інвентар, матеріали, навчальні посібники тощо, виховувати у дітей дошкільного віку бережливе ставлення до освітнього закладу.
         Працівники закладу повинні проходити медичний огляд відповідно до чинного законодавства.
17. Педагогічні працівники закладу дошкільної освіти повинні:
 • забезпечувати умови для засвоєння вихованцями програм на рівні обов’язкових  державних вимог (Державних стандартів), сприяти розвиткові здібностей дітей;
 • настановленням та особистим прикладом утверджувати повагу до принципів загальнолюдської моралі: правди, справедливості, відданості, патріотизму, гуманізму, доброти, стриманості, працелюбства, поміркованості, інших доброчинностей;
 • виховувати повагу до батьків, жінки, культурно-національних духовних, історичних цінностей України, дбайливе ставлення до навколишнього середовища;
 • готувати до свідомого життя в дусі взаєморозуміння, миру, злагоди між усіма народами, етнічними, національними, релігійними групами;
 • додержуватись педагогічної етики, моралі, поважати гідність дитини;
 • захищати дітей від будь-яких форм фізичного або психічного насильства;
 • постійно підвищувати професійний рівень, педагогічну майстерність і загальну культуру.
18. Коло обов’язків (робіт), що їх виконує кожний працівник за своєю спеціальністю, кваліфікацією чи посадою, визначається посадовими інструкціями і положеннями, затвердженими в установленому порядку.
ІV. ОСНОВНІ ОБОВ’ЯЗКИ АДМІНІСТРАЦІЇ ЗДО
19. Директор закладу дошкільної освіти зобов’язаний:
 • забезпечити необхідні організаційні та економічні умови для проведення навчально-виховного процесу на рівні державних стандартів якості освіти, для ефективної роботи педагогічних та інших працівників закладу відповідно до їхньої спеціальності чи кваліфікації;
 • визначити педагогічним працівникам робочі місця, своєчасно доводити до відома розклад занять, забезпечувати їх необхідними засобами роботи;
 • удосконалювати освітній процес, впроваджувати в практику кращий досвід роботи, пропозиції педагогічних та інших працівників, спрямовані на поліпшення роботи закладу освіти;
 • організувати підготовку необхідної кількості педагогічних кадрів, їх атестацію, професійне навчання як у своєму освітньому закладі, так і в інших освітніх закладах – на заняттях, методичних об’єднаннях, семінарах;
 • укладати і розривати угоди, контракти з керівниками структурних підрозділів, педагогічними та науковими  працівниками відповідно до чинного законодавства, Закону України «Про освіту» та Положення про порядок наймання і звільнення педагогічних працівників закладу освіти, що є у загальнодержавній власності, затвердженого наказом Міністерства освіти України від 5 серпня 1993 року № 293;
 • видавати заробітну плату педагогічним та іншим працівникам у встановлені строки. Надавати відпустки всім працівникам закладу освіти відповідно до графіка відпусток;
 • забезпечити умови техніки безпеки, виробничої санітарії, належне технічне обладнання всіх робочих місць, створювати здорові та безпечні умови праці, необхідні для виконання працівниками трудових обов’язків;
 • дотримуватись чинного законодавства, активно використовувати засоби щодо вдосконалення управління, зміцнення договірної та трудової дисципліни;
 • додержуватись умов колективного договору, чуйно ставитись до повсякденних потреб працівників закладу;
 • організувати харчування дітей дошкільного віку згідно норм з оплатою 50%  за рахунок батьків та 50% за рахунок місцевого бюджету;
 • своєчасно подавати центральним органам державної виконавчої влади встановлену статистичну і бухгалтерську  звітність, а також інші необхідні відомості про роботу і стан закладу дошкільної освіти;
 •  забезпечувати належне утримання приміщення, опалення, освітлення, вентиляції, обладнання.
V. РОБОЧИЙ ЧАС І ЙОГО ВИКОРИСТАННЯ
20. Для працівників закладу  встановлено п’ятиденний робочий тиждень з двома вихідними днями. Тривалість щоденної зміни визначена графіком змінності, затвердженим директором закладу за погодженням з ВООПО з додержанням тривалості робочого тижня та згідно з поданими заявами. 
21.В межах робочого дня педагогічні працівники закладу повинні вести всі види навчально-методичної та науково-дослідницької роботи відповідно до посади, навчального плану.
     Час роботи і закінчення роботи і обідньої перерви встановлюється для працівників режимом закладу дошкільної освіти та графіками працівників.
    За погодженням з ВОППО деяким структурним підрозділам і окремим групам працівників може встановлюватись інший час початку і закінчення роботи.
22. При відсутності педагога або іншого працівника закладу директор зобов’язаний терміново вжити заходів щодо його заміни іншим педагогом чи працівником.
23. Надурочна робота та робота у вихідні та святкові дні не допускається.
    Залучення окремих працівників до роботи в установлені для них вихідні дні допускається у виняткових випадках, передбачених  законодавством, за письмовим наказом (розпорядженням) директора закладу з дозволу ВОППО. Робота у вихідний день може компенсуватися за погодженням сторін наданням іншого дня відпочинку або у грошовій формі у відповідному розмірі.
 24. Директор закладу освіти залучає педагогічних працівників до чергування в закладі.
     Графік чергування і його тривалість затверджує директор закладу за погодженням з педагогічним колективом і ВОППО.
25. Забороняється залучати до чергування у вихідні і святкові дні вагітних жінок і матерів, які мають дітей віком до 3-х років.
      Жінки, які мають дітей-інвалідів або дітей віком від трьох до чотирнадцяти років, не можуть залучатись до чергування у вихідні і святкові дні без їх згоди.
26. Графік надання щорічних відпусток погоджується з ВОППО і складається на кожний календарний рік.
      Надання відпустки директору закладу освіти оформляється наказом управління освіти, а іншим працівникам – наказом директора закладу.
       Поділ відпустки на частини допускається на прохання працівника за умови, щоб основна її частина була не менше шести днів для дорослих і дванадцяти днів для осіб, молодше вісімнадцяти років.
       Перенесення відпустки на інший строк допускається в порядку, встановленому чинним законодавством.
        Забороняється ненадання щорічної відпустки протягом двох років підряд, а також ненадання відпустки працівникам, молодше вісімнадцяти років, а також працівникам, які мають право на додаткову відпустку у зв’язку з шкідливими умовами  праці.
27. Педагогічним працівникам забороняється:
 • змінювати на свій розсуд розклад занять і графіки роботи;
 • подовжувати або скорочувати тривалість занять і перерв між ними;
 • передоручати виконання трудових обов’язків.
28. Забороняється в робочий час:
 • відволікати педагогічних працівників від їх безпосередніх обов’язків для участі в різних господарських роботах, заходах, не пов’язаних з навчальним процесом;
 • відволікання працівників закладу освіти від виконання професійних обов’язків.
VІ. ЗАОХОЧЕННЯ ЗА УСПІХИ В РОБОТІ
29. За зразкове виконання своїх обов’язків, тривалу і бездоганну роботу, новаторство в праці й за інші досягнення в роботі можуть застосовуватись заохочення, передбачені Правилами внутрішнього розпорядку закладу освіти.
30. За досягнення високих результатів у навчанні й вихованні педагогічні працівники представляються до нагородження державними нагородами, присвоєння почесних звань, відзначення державними преміями, знаками, грамотами, іншими видами морального і матеріального заохочення.
31. Працівникам, які успішно і сумлінно виконують свої трудові обов’язки, надаються, в першу чергу  переваги і соціальні пільги в межах своїх повноважень і за рахунок власних коштів закладів освіти. Таким працівникам надається також перевага при просуванні по роботі.
      Заохочення оголошується в наказі (розпорядженні),  доводяться до відома всього колективу закладу і заносяться до трудової книжки працівника.
VІІ. СТЯГНЕННЯ ЗА ПОРУШЕННЯ ТРУДОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ
32. За порушення трудової дисципліни до працівника може бути застосовано один з таких заходів стягнення:
 • догана;
 • звільнення;
       Звільнення як дисциплінарне стягнення може бути застосоване відповідно до п.п.3,4,7,8 ст.40, ст..41 Кодексу Законів про працю України.
33. Дисциплінарні стягнення застосовуються органом, якому надано право прийняти на роботу (обрання, затвердження, призначення на посаду) даного працівника.
34. Працівники, обрані до складу  профспілкових органів і не звільненні від виробничої діяльності, не можуть бути піддані дисциплінарному стягненню без попередньої згоди органу, членами якого вони є.
        До застосування дисциплінарного стягнення директор закладу повинен вимагати від порушника трудової дисципліни письмові пояснення. У випадку відмови працівника дати письмові пояснення складається відповідний акт.
       Дисциплінарні стягнення застосовуються директором закладу або уповноваженим органом безпосередньо після виявлення провини але не пізніше одного місяця від дня її виявлення, не враховуючи часу хвороби працівника або перебування його у відпустці.
        Дисциплінарне стягнення не може бути накладене пізніше шести місяців з дня вчинення проступку.
35. За кожне порушення трудової дисципліни накладається тільки одне дисциплінарне стягнення.
36. Дисциплінарне стягнення оголошується в наказі (розпорядженні) і повідомляється працівникові під розписку.
           Якщо протягом року з дня накладання дисциплінарного стягнення працівника не буде піддано новому дисциплінарному стягненні, то він вважається таким, що не мав дисциплінарного стягнення.
        Якщо працівник не допустив нового порушення трудової дисципліни і до того ж проявив себе як сумлінний працівник, то стягнення може бути зняте до закінчення одного року.
         Протягом строку дії дисциплінарного стягнення заходи заохочення до працівника не застосовується.
         Керівник закладу  має право замість накладання дисциплінарного стягнення передати питання про порушення трудової дисципліни на розгляд трудового колективу.   
 
VІІІ. ПРО СКОРОЧЕННЯ
37. Скорочення здійснюється згідно з КЗпП України, ст.40.
38. Переважне право на залишення на роботі у зв'язку зі змінами в організації дошкільного закладу мають працівники:
 • з більш високою кваліфікацією та якістю роботи;
 •  сімейні – за наявності двох і більше утриманців;
 • в сім'ї яких немає інших членів із самостійним заробітком;
 •  які мають більший стаж роботи в ЗДО. 

 

 

 

» Вхід на сайт


» Пошук

» Архів записів

Бегущая строка

 

» Офіційні сайти
MONU.jpg zak.gif osv.jpg


Copyright MyCorp © 2021