» Меню сайту

» Статистика

Витяг із Правил внутрішнього трудового розпорядку

                                                                                       "ЗАТВЕРДЖЕНО"

                                                                       Протокол загальних зборів трудового колективу ДНЗ№6

                                                                    03.01.2018  №1

 

       ПРАВИЛА

ВНУТРІШНЬОГО ТРУДОВОГО

РОЗПОРЯДКУ ДЛЯ ПРАЦІВНИКІВ

ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО

ЗАКЛАДУ №6

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Відповідно до ст. 43 Конституції України кожен має право на працю, тобто на одержання гарантованої роботи з оплатою праці відповідно до її кількості та якості і не нижче встановленого державою мінімального розміру, включаючи право на вибір професії, роду занять і робіт відповідно до покликання, здібностей, професійної підготовки, освіти та з урахування суспільних потреб.

1.2. Правила внутрішнього трудового розпорядку  мають на меті забезпечення чіткої організації праці, належних безпечних умов праці, підвищення її продуктивності та ефективності, раціональне використання робочого часу, зміцнення трудової дисципліни.

1.3. У дошкільному навчальному закладі трудова дисципліна ґрунтується на свідомому виконанні працівниками своїх трудових обов’язків і є необхідною умовою організації ефективної праці і навчального процесу.

Трудова дисципліна забезпечується методами переконання та заохочення до сумлінної праці. До порушників дисципліни застосовуються заходи дисциплінарного та громадського впливу.

ІІ. ПОРЯДОК ПРИЙНЯТТЯ НА РОБОТУ І ЗВІЛЬНЕННЯ ПРАЦІВНИКІВ

2.1. Працівники ДНЗ приймаються на роботу за трудовим договором, контрактом, строковою угодою.

2.14. Припинення дії трудового договору може мати місце лише на підставах, передбачених чинним законодавством та умовами, передбаченими в контракті.

2.15. За ініціативи працівника трудові відносини припиняються згідно зі статтями 38 та 39 Кодексу Законів про працю України (далі - КЗпП).

2.16. Припинення дії трудового договору за ініціативою власника може мати місце з підстав, передбачених статтями 40 та 41 КЗпП.

2.17. Дію трудового договору може бути припинено також за умов, передбачених пунктами 1, 2, 3, 5, 6, 7 та 8 статті 36 КЗпП України.

ІІІ. ПРАВА ТА ОБОВЯЗКИ ПРАЦІВНИКІВ

3.1. Працівники ДНЗ мають право на:

 •  своєчасне забезпечення роботою згідно з професією та кваліфікацією відповідно до укладеного трудового договору (контракту);
 • захист професійної честі, гідності;
 • вільний вибір форм, методів, засобів навчання, виявлення педагогічної ініціативи;
 • підвищення кваліфікації, перепідготовку, вільний вибір змісту, програм, форм навчання, організацій та установ, які здійснюють підвищення кваліфікації і перепідготовку;
 • участь у громадському самоврядуванні;
 • належні, безпечні та здорові умови праці;
 • надання відповідно до чинних норм спецодягу, спецвзуття, засобів індивідуального захисту;
 • заробітну плату, не нижчу від визначеної законом, колективним договором;
 •  моральне і матеріальне заохочення за результатами своєї праці;
 • оскарження неправомірних дій посадових осіб, які дають йому завдання, що їх не в змозі виконати через не створення умов для виконання, або роботу, що не відповідає його професії та кваліфікації, або покладають на нього обов’язки, не передбачені трудовим договором;
 • оскарження дисциплінарного стягнення в порядку, встановленому чинним законодавством;
 • повагу і ввічливе відношення з боку адміністрації, дітей і батьків.

3.2. Працівники дошкільного навчального закладу зобов’язані:

- своєчасно, до початку зміни, прибути на робоче місце та приготуватися до виконання трудових обов’язків;

- почати роботу відповідно до діючого режиму робочого дня;

- бути на робочому місці впродовж всієї зміни за винятком перерви на відпочинок та харчування;

- виконувати своєчасно та в повному обсязі робочі завдання (функціональні обов’язки), забезпечувати належну якість виконуваних робіт;

- дотримуватись вимог з охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії, гігієни праці та протипожежної безпеки, передбачених відповідними правилами та інструкціями, користуватися виданим спецодягом, засобами індивідуального захисту;

- вживати заходів для негайного усунення причин та умов, що перешкоджають або ускладнюють нормальну роботу дошкільного навчального закладу і негайно повідомляти про подію керівництво;

- берегти обладнання, інвентар, навчальні посібники, економно витрачати матеріали, тепло, електроенергію, воду, виховувати у дітей дошкільного віку бережливе ставлення до майна ДНЗ;

- дотримуватися правил ділового етикету у взаєминах з іншими працівниками, батьками.

3.3. Педагогічні працівники ДНЗ повинні:

- забезпечувати умови для засвоєння вихованцями чинних програми розвитку дитини дошкільного віку на рівні обов’язкових державних вимог;

- настановами та особистим прикладом утверджувати повагу до принципів загальнолюдської моралі: правди, справедливості, відданості, патріотизму, гуманізму, доброти, стриманості, працелюбства;

- виховувати повагу до культурно-національних, духовних, історичних традицій українського нарду;

- готувати дітей до свідомого життя в дусі взаєморозуміння, миру, злагоди між усіма народами, етнічними, національними, релігійними групами;

- захищати дітей від будь-яких форм фізичного або психічного насильства; від шкідливих звичок;

- постійно підвищувати професійний рівень, педагогічну майстерність і загальну культуру.

ІV. ОСНОВНІ ОБОВ’ЯЗКИ ЗАВІДУВАЧА

4.1. Завідувач дошкільного навчального закладу №6 зобов’язаний:

- ознайомити працівника з Правилами внутрішнього трудового розпорядку та Колективним договором;

- забезпечити необхідні організаційні та економічні умови для проведення навчально-виховного процесу на рівні державних стандартів якості освіти, для ефективної роботи педагогічних та інших працівників закладу освіти відповідно до їхньої спеціальності чи кваліфікації;

- сприяти підвищенню ефективності навчально-виховного процесу, впроваджувати в практику роботи передовий педагогічний досвід;

- організовувати підготовку необхідної кількості педагогічних кадрів, їх атестацію, правове і професійне навчання як у своєму навчальному закладі, так і відповідно до угод в інших навчальних закладах;

- надавати відпустки всім працівникам закладу освіти відповідно до графіка відпусток;

- організовувати своєчасне проведення інструктажу працівника щодо вимог охорони праці, протипожежної безпеки та інших правил безпеки проведення робіт;

- вживати необхідних заходів для профілактики виробничого травматизму, професійних та інших захворювань працівників;

- контролювати дотримання працівниками трудової дисципліни;

- додержуватися умов Колективного договору, чуйно ставитися до повсякденних потреб працівників закладу освіти, забезпечувати надання їм установлених пільг та привілеїв;

- організовувати харчування дітей дошкільного віку, працівників ДНЗ;

- своєчасно подавати центральним органам державної виконавчої влади встановлену статистичну і бухгалтерську звітність, а також інші необхідні відомості про роботу і стан ДНЗ;

- забезпечувати належне утримання приміщення, опалення, освітлення, вентиляції, обладнання ДНЗ;

- дотримуватися вимог законодавства про працю під час вирішення соціально-трудових питань в дошкільному навчальному закладі.

V. РОБОЧИЙ ЧАС І ЙОГО ВИКОРИСТАННЯ

 

5.1. Відповідно до статті 50 КЗпП нормальна тривалість робочого часу не може перевищувати 40 годин на тиждень.

5.2. Для працівників ДНЗ встановлено п’яти денний робочий тиждень (крім сторожів, операторів газової котельні, які працюють у вихідні та святкові дні). Час роботи дошкільного закладу з 7.00 до 19.00. За погодженням з профспілковим комітетом окремим групам працівників може встановлюватись інший час початку і закінчення роботи.

5.12. Працівникам ДНЗ забороняється:

- змінювати на власний розсуд розклад занять і графіки роботи;

- продовжувати або скорочувати тривалість занять і перерв між ними;

- передоручати виконання трудових обов’язків.

5.13. Забороняється в робочий час:

- відволікати педагогічних працівників від їх безпосередніх обов’язків для участі в різних господарських роботах, заходах, не пов’язаних з навчальним процесом;

- відволікати працівників закладу освіти від виконання професійних обов’язків.

VІ. ЗАОХОЧЕННЯ ЗА УСПІХИ В РОБОТІ

6.1. За зразкове виконання обов’язків, встановлених трудовим договором, ініціативу, тривалу і бездоганну роботу, значні трудові досягнення застосовуються такі заходи заохочення:

 • оголошення подяки;
 • видача премії;
 • нагородження цінним подарунком;
 • нагородження грамотами, іншими відзнаками дошкільного навчального закладу.

VІІ. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ПРАЦІВНИКІВ ЗА ПОРУШЕННЯ

ПРАВИЛ ВНУТРІШНЬОГО ТРУДОВОГО РОЗПОРЯДКУ

7.1. Працівник несе відповідальність за порушення трудової та виробничої дисципліни, у тому числі за:

- невиконання або неналежне виконання з власної вини покладених на нього трудових обов’язків, визначених Колективним договором та цими Правилами;

- прогул (у тому числі відсутність на роботі більше 3 годин протягом робочого дня) без поважних причин;

- появі на роботі у нетверезому стані або стані наркотичного (токсичного) сп’яніння;

- розпивання спиртних напоїв на робочому місці;

- недотримання технології виробництва, що зумовлює низьку якість продукції;

- вчинення за місцем роботи розкрадання (у т.ч. дрібного) майна власника.

7.2. За порушення трудової дисципліни до працівника може бути застосовано тільки один з таких заходів стягнення:

- догана;

- звільнення.

Звільнення як дисциплінарне стягнення може бути застосоване відповідно до пунктів 3,4,7,8 ст. статей 40,41 КЗпП України.

VІІІ. СКОРОЧЕННЯ ПРАЦІВНИКІВ ДНЗ

8.1 Скорочення здійснюється згідно з КЗпП України ст. 42.

8.2. Переважне право на залишення на роботі у зв’язку із змінами в організації дошкільного закладу мають працівники:

- з більш високою кваліфікацією та якістю роботи;

- сімейні – при наявності двох і більше утриманців;

- в сім’ях яких немає інших членів з самостійним заробітком;

- які мають більший стаж роботи в ДНЗ.

 

 

 

 

 

 

» Вхід на сайт


» Пошук

» Архів записів

Бегущая строка

 

» Офіційні сайти
MONU.jpg zak.gif osv.jpg


Copyright MyCorp © 2020