» Меню сайту

» Статистика

                                                                                           

        "ЗАТВЕРДЖЕНО"

рішенням засідання колегії 17.06.2016р., протокол №2

                                                   Наказ управління освіти Ужгородської міської ради №153 від 15.07.2016р.              

Начальник управління освіти Ужгородської міської ради              

______________О.Ю. Бабунич

 

 

СТАТУТ

ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ №6

ЗАГАЛЬНОГО РОЗВИТКУ

УЖГОРОДСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ

(нова редакція)

 

Прийнято

                    загальними зборами трудового колективу

                                                                       протокол № 1 від 23.03.2016р.                                                 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1.  Засновником дошкільного навчального закладу є Ужгородська міська рада в особі управління освіти.

1.3. Засновник здійснює фінансування дошкільного закладу, його матеріально-технічне забезпечення, надає необхідні будівлі з обладнанням і матеріалами, організовує будівництво і ремонт приміщень, їх господарське обслуговування, харчування та медичне обслуговування дітей.

II. КОМПЛЕКТУВАННЯ ДОШКІЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

2.1. Групи у дошкільному закладі комплектуються за одновіковими, різновіковими та мовними ознаками, відповідно до нормативів наповнюваності, санітарно-гігієнічних норм і правил утримання дітей у дошкільних закладах.

2.2. Прийом дітей здійснює керівник навчального закладу протягом календарного року.

2.3. Переведення дітей з однієї вікової групи до іншої, формування новостворених груп здійснюється наприкінці оздоровчого періоду (серпень).

III. РЕЖИМ РОБОТИ ДОШКІЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

3.1. Дошкільний заклад працює за п’ятиденним робочим тижнем.

Вихідні дні: субота, неділя, святкові та неробочі дні впродовж календарного року.

3.2. Щоденний графік роботи дошкільного закладу :початок роботи дошкільного закладу з -0700, закінчення - 19 00.

IV. ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ

У ДОШКІЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ

4.1.Навчальний рік у дошкільному закладі починається 01 вересня і закінчується 31 травня наступного року. З 01 червня до 31 серпня (оздоровчий  період) у дошкільному закладі проводиться оздоровлення дітей.

4.2. Дошкільний навчальний заклад здійснює свою діяльність відповідно до річного плану, який складається на  навчальний рік  та період оздоровлення.

4.4. Мова навчання і виховання дітей у закладі – угорська, російська.

4.5. Зміст навчально-виховного процесу в закладі визначається Базовим компонентом дошкільної освіти відповідно до чинних програм розвитку дітей, рекомендованих (схвалених) Міністерством освіти і науки України.

4.8. Дошкільний заклад може  надавати додаткові освітні платні  послуги на підставі угоди з батьками або особами, що їх замінюють. Відмова батьків або осіб, які їх замінюють, від запропонованих додаткових освітніх послуг не може бути підставою для відрахування дитини з дошкільного закладу. Платні послуги не можуть надаватися замість або в рамках Державної базової програми.

V. ОРГАНІЗАЦІЯ ХАРЧУВАННЯ ДІТЕЙ

У ДОШКІЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ

5.1. Дошкільний заклад забезпечує збалансоване харчування дітей, необхідне для їх нормального росту і розвитку із дотриманням натурального набору продуктів, визначених спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у галузі охорони здоров`я спільно з спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у галузі освіти і науки за погодженням з спеціально уповноваженим органом виконавчої влади у галузі фінансів.

VI. МЕДИЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ ДІТЕЙ

У ДОШКІЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ

          6.1. Медичне обслуговування дітей у дошкільному закладі здійснюється на безоплатній основі медичними працівниками, які входять до штату дошкільного закладу та лікувальних закладів охорони здоров’я у відповідності до норм чинного законодавства України

VII. УЧАСНИКИ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ

          7.1. Учасниками  навчально-виховного  процесу  у дошкільному закладі  є: діти дошкільного віку, керівник, вихователь-методист, педагогічні працівники, медичні працівники, помічники вихователів,  батьки  або особи, які їх замінюють, фізичні особи, які надають освітні послуги у сфері дошкільної освіти

         7.5. Добровільними органами громадського самоврядування дошкільного закладу, створеними на основі єдності інтересів батьків щодо реалізації прав та обов’язків своїх дітей під час організації їх життєдіяльності є батьківські комітети.

          7.6. У своїй діяльності батьківські комітети керуються Конституцією України, Законами України "Про освіту", "Про дошкільну освіту", "Про громадські об’єднання ", Конвенцією ООН "Про права дитини", Положенням про дошкільний навчальний заклад, Статутом дошкільного навчального закладу, Положенням про батьківські комітети (раду) дошкільного навчального закладу, іншими нормативно-правовими актами в галузі освіти та міжнародним законодавством з прав дитини.      

          7.7. Батьки або особи, які їх замінюють, зобов'язані:                                                     

         7.7.8. Своєчасно вносити плату за харчування дитини у закладі у встановленому порядку.

         7.9. У разі невиконання батьками своїх обов’язків, передбачених чинним законодавством України, дошкільний заклад може виступати позивачем до суду з питань позбавлення їх батьківських прав.

         7.13. Педагогічні працівники зобов'язані:

         7.13.1. Виконувати Статут дошкільного закладу, посадову інструкцію, правила внутрішнього трудового розпорядку, умови трудового договору та іншим чинним законодавством України;

         7.13.2. Дотримуватись педагогічної етики, норм загальнолюдської моралі, поважати гідність дитини та її батьків.

         7.13.5. Співпрацювати з сім’єю вихованця дошкільного закладу з питань навчання та виховання;

VIII. УПРАВЛІННЯ ДОШКІЛЬНИМ ЗАКЛАДОМ

         8.1. Дошкільний заклад підпорядкований і підзвітний – Ужгородській міській раді, уповноваженому нею органу - управлінню освіти Ужгородської міської ради.

         8.2. Безпосереднє керівництво роботою дошкільного закладу здійснює його керівник, який призначається і звільняється з посади начальником управління освіти Ужгородської міської ради з дотриманням чинного законодавства

8.5. Постійно діючий колегіальний орган у дошкільному закладі - педагогічна рада.

         8.6. Органом громадського самоврядування закладу є загальні збори колективу закладу та батьків або осіб, які їх замінюють, які скликаються не рідше одного разу на рік. Рішення загальних зборів приймаються простою більшістю голосів від загальної кількості присутніх. Термін їх повноважень становить один рік.

         8.8. У період між загальними зборами діє рада дошкільного закладу.Рада дошкільного закладу  організовує виконання рішень загальних зборів, розглядає питання поліпшення умов для здобуття дошкільної освіти, зміцнення матеріально-технічної бази, поповнення й використання бюджету закладу, вносить пропозиції щодо морального і матеріального заохочення учасників навчально-виховного процесу, погоджує зміст і форми роботи з педагогічної освіти батьків або осіб, які їх замінюють.

X. ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

ДОШКІЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

         10.1. Фінансово-господарська діяльність дошкільного закладу здійснюється відповідно до чинного законодавства України та Статуту закладу.

         10.2. Фінансово-господарська діяльність дошкільного закладу провадиться на основі кошторису, який складається і затверджується відповідно до чинного законодавства України.

         10.3. Джерелами фінансування закладу є кошти:

         10.3.1. Місцевого бюджету та бюджетів інших рівнів;

         10.3.2. Батьків або осіб, які їх замінюють, за харчування дітей та за надання освітніх послуг відповідно до чинного законодавства України;

         10.3.3. Інші позабюджетні кошти, не заборонені чинним законодавством України.

XI. КОНТРОЛЬ ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ ДОШКІЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

11.1. Основною формою контролю за діяльністю дошкільного закладу є державна атестація, яка проводиться один раз на десять років у порядку, встановленому Міністерством освіти і науки України.

11.2. Контроль за дотриманням дошкільним закладом державних вимог щодо змісту, рівня й обсягу дошкільної освіти здійснюється управлінням освіти Ужгородської міської ради.

  11.3. Зміст, форми та періодичність контролю, не пов'язаного з навчально-виховним процесом, встановлюється Ужгородською міською радою відповідно до чинного законодавства України.

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


                                                                                          

 

 

» Вхід на сайт


» Пошук

» Архів записів

Бегущая строка

 

» Офіційні сайти
MONU.jpg zak.gif osv.jpg


Copyright MyCorp © 2019